อัตลักษณ์ของนักเรียน
  “ยิ้มง่าย  ไหว้สวย”

 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
“กิจกรรมดี มีความสุข”

ผลงานและเกียรติยศ
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ด้านการศึกษา

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

กิจกรรมโรงเรียน

ผลงานครูนักเรียน
แนะนำผู้บริหาร
โรงเรียนเทศบาล 4   (อมร สะเพียรชัยอุทิศ)
ชุมชนหนองบ่อ ถนนหฤทัย ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ 
โทรศัพท์  044 - 812297


แผนที่โรงเรียน

Visit All : 6894
© 2020,  All Rights Reserved.