อัตลักษณ์ของนักเรียน
  “ยิ้มง่าย  ไหว้สวย”

 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
“กิจกรรมดี มีความสุข”

ผลงานและเกียรติยศ
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ด้านการศึกษา

กิจกรรมโรงเรียน

แนะนำโรงเรียน
แนะนำผู้บริหาร

นางพัฒนากร  ชิณหงส์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)
โรงเรียนเทศบาล 4   (อมร สะเพียรชัยอุทิศ)
ชุมชนหนองบ่อ ถนนหฤทัย ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ 
โทรศัพท์  044 - 812297


แผนที่โรงเรียน

Visit All : 37058
© 2020,  All Rights Reserved.