ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน จากโรงเรียนเทศบาล 2 (เมืองเก่าวิทยา) ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา วันที่ 15 ตุลาคม 2563
: 2020-12-28

โรงเรียนเทศบาล 4   (อมร สะเพียรชัยอุทิศ)
ชุมชนหนองบ่อ ถนนหฤทัย ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ 
โทรศัพท์  044 - 812297


แผนที่โรงเรียน

Visit All : 165011    © 2020, All Rights Reserved