ปฏิทินงานทะเบียนวัดผลสำหรับครูและนักเรียน
วัน/เดือน/ปีรายการปฏิบัติหมายเหตุ 
26 ตุลาคม 2563
แจ้งคุณครูสำรวจนักเรียนที่มีผลการเรียน ไม่ถึงร้อยละ 80
 
2 พฤศจิกายน 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ
 
2 พฤศจิกายน 2563
ครูระดับประถมศึกษาส่งแบบทดสอบกลางปี
ครูระดับมัธยมศึกษาส่งแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563
 
2-10 พฤศจิกายน 2563
นักเรียนดำเนินการแก้ไข มส เพื่อให้มีสิทธิ์สอบ
 
11-13 พฤศจิกายน 2563
นักเรียนระดับประถมศึกษาสอบกลางปี
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563
 
19 พฤศจิกายน 2563
นักเรียนดูผลสอบผ่านระบบออนไลน์ https://www.sapeanchai.ac.th/
 
1 ธันวาคม 2563 
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
โรงเรียนเทศบาล 4   (อมร สะเพียรชัยอุทิศ)
ชุมชนหนองบ่อ ถนนหฤทัย ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ 
โทรศัพท์  044 - 812297


แผนที่โรงเรียน

Visit All : 74686    © 2020, All Rights Reserved